ZamknijMenu Your browser does not support SVG

3 wymiary korzyści z Krajowego Programu Termomodernizacji

Wysiłek związany z zaprojektowaniem, wdrożeniem i realizacją programu kompleksowej termomodernizacji niesie za sobą wymierne korzyści. Korzyści te mają różnorodny charakter i wykraczają poza proste oszczędności wynikające ze zmniejszonego zużycia energii. Mają charakter ekonomiczny, społeczny, środowiskowy.

Korzyści ekonomiczne

Wynikające z  oszczędności w zużyciu energii, a także rozwoju aktywności gospodarczej i wzrostu liczby nowych miejsc pracy w sektorach związanych z termomodernizacją.

Według szacunków BPIE, powstałych na potrzeby tej publikacji, roczne oszczędności energii, osiągnięte dzięki termomodernizacji, mogą w roku 2030 sięgnąć od 5% do 26% zużycia z roku 2013. To jednak nie wszystko, suma korzyści ekonomicznych może być znacznie większa. Rachuby U.S. Environmental Protection Agency (Agencji Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych) mówią o tym, że całkowi- te korzyści ekonomiczne wynikające z inwestycji w termomodernizację przekraczają półtorakrotnnie wartość oszczędności zużycia energii. Ich źródłem jest m.in. przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego, wynikające ze wzrostu popytu na siłę roboczą, materiały, a także usługi dodatkowe, niezbędne podczas realizacji projektów budowlanych.

Korzyści społeczne

wynikające  przede  wszystkim z ograniczenia zjawisk ubóstwa energetycznego i wykluczenia społecznego.

Kompleksowa termomodernizacja mogłaby doprowadzić do obniżenia kosztów ogrzewania (lub chłodzenia) pomieszczeń na- wet o połowę, a więc przyczynić się nie tylko do pod- niesienia komfortu życia, ale także do zwiększenia tzw. dochodu rozporządzalnego gospodarstw domowych. Efektem tych działań byłoby ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego osób o niskich dochodach

Korzyści środowiskowe

Wynikające z ograniczenia lokalnych zanieczyszczeń powietrza (pyły, benzo[a] piren, NOx) i emisji dwutlenku węgla (CO ) prowadzących do zmian klimatu.

Potencjalne zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do roku 2030 (w stosunku do roku 2010), osiągnięte w wyniku termomodernizacji budynków, może sięgać 8–59%. Wraz ze zwiększeniem efektywności energetycznej budynków znacząco spadnie także zanieczyszczenie powietrza powstające w następstwie tzw. niskiej emisji, a więc spalania w domowych, nieefektywnych piecach, paliw stałych niskiej jakości.

Zachęcamy do zapoznania się z konkretnym przykładem termomodernizacji budynku jednorodzinnego, gdzie po przeprowadzonych pracach roczne koszty ogrzewania spadły z 11 tys. zł do 4,6 tys. zł.

O potencjale termomodernizacji w sektorze domów jednorodzinnych_ M.Dreger

Zobacz artykuł w prasie.