ZamknijMenu Your browser does not support SVG

Jak rozwiązać problem smogu-propozycja dla Rządu RP

We środę 11 stycznia 2017 r. Wiceprezezes Instytutu Ekonomii Środowiska oraz Koordynator Inicjatywy Efektywna Polska Marek Zaborowski przekazał do Pani Premier Beaty Szydło oraz do Wicepremiera Mateusza Morawieckiego propozycję przygotowania i wdrożenia Krajowego Programu Modernizacji Budynków, który naszym zdaniem powinien być kluczową częścią strategii przeciwdziałania smogowi w Polsce (drugim elementem jest wprowadzenie odpowiednich zmian legislacyjnych).

List oraz materiały są reakcją na pismo Pani Premier wystosowane 9 stycznia 2017 r. do Pana Mateusza Morawieckiego, w którym Prezes Rady Ministrów prosi o wprowadzenie pod obrady najbliższego Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów tej kwestii (zanieczyszczeń powietrza) w celu przygotowania rekomendacji dla Rady Ministrów na 17 stycznia 2017 r. (cała treść dostępna tutaj).

grafika list premier Szydło

List IEŚ-EP wraz z uzasadnieniem dostępny jest tutaj a wycinki z diagnozą, rozwiązaniem problemu i proponowanymi działaniami okpiujemy poniżej:

Efektywna Polska: walka ze smogiem stanie się ważnym motorem polskiej gospodarki

Diagnoza

Smog w zimie powstaje w wyniku ogrzewania budynków, przede wszystkim jednorodzinnych (z których ponad 70% to budynki nieocieplone w ogóle lub ocieplone za małą warstwą izolacji[1]), odpadami komunalnymi, węglowymi i węglem najgorszego sortu. Według danych KOBIZE udział niskiej emisji we wszystkich źródłach zanieczyszczenia pyłem PM10 w Polsce wynosi 52%, a dla benzo[alfa]pirenu aż 87%. Jedynym rozwiązaniem problemu jest zmniejszenie lub całkowite zlikwidowanie emisji zanieczyszczeń powstających w wyniku ogrzewania budynków.

Rozwiązanie problemu

Rozwiązaniem problemu jest wdrożenie ambitnego, wieloletniego, ogólnokrajowego programu modernizacji polskich budynków, prowadzącego do zmniejszenia zużycia energii, czego konsekwencją będzie zmniejszenie zanieczyszczeń, oraz większa skłonność do zmiany paliwa i źródeł ciepła.

Program przyniesie nie tylko korzyści wynikające ze zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, ale jak pokazują doświadczenia np. Czech, przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy oraz zwiększy wpływy do budżetu (W przypadku programu częściowej renowacji budynków jednorodzinnych w Czechach każdy zainwestowany milion koron przyczynia się do wzrostu PKB o 3,56 m. Przychody do budżetu wyniosły adekwatnie 1,20 m. CZK)[2].

Program wymaga współpracy międzyresortowej, w tym przede wszystkim MF, MIiB, MŚ, ME.

Proponowane działania

Proponujemy cały zestaw działań, określonych w propozycji Krajowego Programu Modernizacji Budynków, które w skrócie można opisać następująco:

  • Opracowanie wielokanałowego programu wsparcia modernizacji budynków, wykorzystującego zróżnicowane mechanizmy wsparcia (kredyty, dotacje, regulacje) (Efektywna Polska przygotowała koncepcję Krajowego Programu Modernizacji Budynków, która może być dobrym materiałem wyjściowym). Program może być uzupełnieniem rządowej Strategii Remontów Budynków, która właśnie jest tworzona przez Ministerstwo Infrastruktury (list m.in. w tej sprawie w zał. 1),
  • Przygotowanie produktów finansowych (wspólnie z NFOŚiGW i BGK) wspierających modernizację budynków (koordynacja międzyresortowa jest kluczowa w skutecznym wdrażaniu programu),
  • Przygotowanie i wdrożenie krajowej kampanii medialnej, wspierającej działania na rzecz modernizacji budynków, z aktywnym udziałem firm z branży budowlanej.

Należy zaznaczyć, że jest to proces wieloletni (15-20), prawdopodobnie realizowany przez kilka rządów.

[1] Efektywność energetyczna w Polsce. Przegląd 2013. Instytut Ekonomii Środowiska

[2] Should the government invest in energy efficiency of buildings? Macroeconomic impact assessment, Executive Summary, May 2012, Chance for Buildings

[25-01-2017] Aktualizacja: REAKCJA KANCELARII PREMIERA RP NA PISMO IEŚ-EP W SPRAWIE SMOGU