ZamknijMenu Your browser does not support SVG

Rybnik wspiera termomodernizację budynków jednorodzinnych

Rybnik w ramach miejskiego programu przeciwdziałania niskiej emisji oprócz wymiany stałopaliwowych kotłów dotuje także termomodernizację budynków jednorodzinnych. Informacje o programie i zapowiedź przyszłorocznej (2018 r.) edycji ukazały się ostatnio w prasie, także w ogólnopolskiej. Medialne zainteresowanie jest zapewne spowodowane nie tylko smogiem, który znwu pojawił się w polskich miastach ale także skąpymi informacjami o zapowiedzianym przez Ministerstwo Rozwoju na początku 2017 r. krajowym programie modernizacji budynków jednorodzinnych. Warto przyjrzeć się dokładniej programowi rybnickiemu, który choć działa na poziomie lokalnym i ma tylko charakter dotacyjny, to wydaje się być rozwiązaniem, z którego mieszkańcy rzeczywiście korzystają.

W regulaminie programu termomodernizacja rozumiana jest jako docieplenie wszystkich ścian zewnętrznych budynku lub/i dachu, stropodachu  lub/i stropodachu nad nieogrzewanymi pomieszczeniami połączone z ewentualną wymianą stolarki okiennej lub/i drzwiowej. Warunkiem uzyskania dotacji na te działania jest wykonanie ich w połączeniu z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjne np. gazowe, z miejskiej sieci ciepłowniczej czy ekologiczny kocioł na paliwo stałe spełniający odpowiednie wymagania (w przypadku, gdy nie ma możliwości podpięcia do sieci gazowej lub MSC).

Ze wsparcia termomodernizacji mogą skorzystać tylko osoby fizyczne, a nie mogą np. wspólnoty mieszkaniowe. Program wspiera więc tych beneficjentów, którzy mieszkają w znacznej większości w nieocieplonych lub niewystarczająco ocieplonych domach i którzy, do tej pory byli pomijani, jeśli chodzi o wsparcie. W tym kontekście warto przypomnieć Fundusz Termomodernizacji i Remontów (FTiR) – choć teoretycznie nie wyklucza się w nim udzielenia wsparcia właścicielom budynków jednorodzinnych, to jednak w praktyce ogromna większość premii przeznaczona była dla budownictwa wielorodzinnego. Powodem, dla którego właściciele domów jednorodzinnych nie korzystali z tego kanału wsparcia było skomplikowanie procedur, które skutecznie zniechęcały, czy wręcz odstraszały potencjalnych beneficjentów z tego grona. Komplikacji procedur udało się dość skutecznie uniknąć w programie rybnickim, gdzie proces aplikacyjny jest prosty i polega na złożeniu w UM wniosku, do którego dołączany jest dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do budynku (w przypadku współwłasności potrzebna jest pisemna zgoda współwłaścicieli). Dodatkowo do wniosku dołączane jest zdjęcie likwidowanego źródła ciepła oraz ksero certyfikatu energetyczno-emisyjnego, który potwierdza spełnienie przez nowe źródło na paliwo stałe lub biomasę wymogów dla kotłów klasy 5, określonych w normie PN EN 303-5:2012. Jeśli chodzi zaś o dokumenty związane bezpośrednio z działaniami izolacyjnymi, do wniosku należy dołączyć dokumentację fotograficzną budynku ze wskazaniem przegród budowlanych, które objęte będą działaniami termomodernizacyjnymi.

Wnioski składane są do 30 września danego roku a rozpatrywane są w kolejności wpływu do wyczerpania środków przeznaczonych na program z budżetu gminy. Istnieje lista rezerwowa dla wniosków, dla których nie starczyło środków z podstawowego budżetu. Wnioski rezerwowe mogą być rozpatrzone pozytywnie gdy np. UM zdecyduje się na zwiększenie budżetu programu.

Wysokość dotacji to 50% udokumentowanych kosztów kwalifikowanych realizacji inwestycji i nie może być ona większa niż 15 000 zł (termomodernizacja) powiększona o kwotę odpowiadającą maksymalnej wysokości dotacji dla nowego źródła (np. 6 000 zł dla kotła gazowego).

Formalności związane z rzeczywistym otrzymaniem środków nie są zbyt skomplikowane i polegają na dostarczeniu do 15 dni po zakończeniu inwestycji faktur lub rachunków do zadań (system grzewczy, termomodernizacja), protokołów odbioru końcowego wg załączników, dokument potwierdzający fizyczną likwidację starego źródła ciepła tj. imienny dokument zezłomowania, zdjęcie budynku ze wskazaniem przegród budowlanych, które poddane zostały termomodernizacji, obliczenia dla przegród budynku objętych działaniami termomodernizacyjnymi wykonane przez osobę posiadającą uprawnienia w zakresie projektowania budynków, potwierdzające spełnienie wymagań współczynników przenikania ciepła określonych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Dotacja wypłacana jest po czasie określonym w umowie dotacji liczonym od dostarczenia kompletu dokumentów końcowych oraz przeprowadzeniu przez pracownika UM oględzin (zakończonych podpisaniem protokołu wg załącznika) oraz po zweryfikowaniu poszczególnych kosztów kwalifikowanych.

Tym, co działa na korzyść programu rybnickiego jest dodatkowo fakt stabilności funkcjonowania (program działa już od kilku lat) oraz realizacji przez Urząd Miasta, co może wzbudzać zaufanie beneficjentów. Warto wspomnieć także o promocji programu, która nie odbywa się tylko przez dedykowaną podstronę internetową oficjalnego serwisu miejskiego ale także w kościołach czy prasie lokalnej.

O sporym zainteresowaniu programem świadczy fakt, że w 2017 r. przyjęto ok. 500 wniosków na kwotę dofinansowania 5 mln zł, z czego ok. 150 na działania termomodernizacyjne (ok. 3 mln zł).