ZamknijMenu Your browser does not support SVG

„Ryś” czeski i słowacki

U Czechów program wsparcia termomodernizacji budynków jednorodzinnych funkcjonuje od 2009 r., a Słowacy są na zaawansowanym etapie opracowywania swojej wersji.

Prezes Małgorzata Skucha potwierdziła niedawno informację, że NFOŚiGW chce uruchomić system dofinansowania termomodernizacji domów jednorodzinnych.

Zobaczmy jakie doświadczenia w zakresie programów wsparcia termomodernizacji budynków jednorodzinnych mają nasi południowi sąsiedzi.

Czechy

Program wspierający termomodernizację budynków jednorodzinnych już funkcjonuje  – od 2009 r. jako Zelena Usporam, a od niedawna jako Nova Zelena Usporam.

Program podzielony jest na 3 obszary:

A. redukcja zużycia energii w istniejących budynkach jednorodzinnych

B. budowa domów o niskim zużyciu energii

C. efektywne wykorzystanie zasobów

Działania wspierane w ramach obszaru A. to izolacja przegród zewnętrznych (wymiana okien i drzwi, izolacji ścian zewnętrznych, dachów, stropów, podłóg). Warto wspomnieć, że wspierane są zarówno działania kompleksowe jak i częściowe (jeśli nie zablokują one dalszych działań termomodernizacyjnych).

Podstawowa zasada – im bardziej efektywne działania proefektywnościowe zastosowano, tym większa dotacja.

W zależności od efektów działań termomodernizacyjnych okeślanych przy użyciu parametrów charakterystyki energetycznej budynku (np. współczynnik rocznego zapotrzebowania energii na cele grzewcze-Ea [kWh/(m2*rok)], średni współczynnik przenikania ciepła przez ściany budynku [W/(m2*K)] czy redukcja roczengo zapotrzebowania energii na cele grzewcze-Ea [%]) obszar A podzielony jest na 4 podobszary (A0, A1, A2, A3).

 Maksymalna wysokość dotacji:

  • ściana zewnętrzna – 500-800 CZK/m2
  • dach – 500-800 CZK/m2
  • stolarka okienna i drzwiowa – 2100-3800 CZK/m2
  • podłoga na gruncie – 700-1200 CZK/m2
  • ocieplenie poddasza, stropu – 330-550 CZK/m2

Maksymalna wysokość dotacji obliczana jest wg. wzoru sumującego iloczyn powierzchni termomodernizowanej w m2, wartości dotacji w CZK/m2 i współczynnika k regulującego wysokość dotacji (np. 1,3 dla budynków będących dziedzictwem).

Na stronie instytucji udzielającej dotacji dostępna jest również lista produktów i technologii, które spełniają warunki i jeśli w działaniach termomodernizacyjnych skorzysta się z tym materiałów nie ma konieczności dokumentacji uzyskanych parametrów.

Dodatkowo możliwe jest również wsparcie na przeprowadzenie oceny eksperckiej w ramach podobszaru A.4 w wys. max. 25 000 CZK (ale 15% pomocy z podobszarów A0, A1, A2, A3). Ta forma wsparcia nie może być udzielana bez działań z innych podobszarów. Dodatkowo, jeśli wnioskodawca wykorzysta materiały z certyfikatem EPD (dla co najmniej 50% powierzchni izolowanych) uzyska premię w wysokości 2000 CZK.

Instrument nie ma komponentu pożyczkowe ze względu na wymogi formalne wynikające ze źródła finansowania (ETS), choć autorzy uważają, że powinien w nim być również komponent pożyczkowy uzupełniający dotacje, które z kolei powinny stanowić podstawę instrumenty.

Jeśli podstawowym źródłem ciepła jest urządzenie na paliwa kopalne, które nie spełnia 3 klasy norm emisyjnych należy je wymienić.

W ramach obszaru C. wspierana jest wymiana nieekologicznych źródeł ciepła (np. urządzeń grzewczych na węgiel) na źródła ekologiczne, a także instalacja OZE czy wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Budżet konkursu z początku 2014 r. wyniósł 1,9 miliarda CZK (ok. 285 milionów PLN przy 1 CZK=0,15 PLN). Budżet konkursu przewidzianego na rok 2015 to 600 milionów CZK (ok. 90 milionów PLN, przy 1 CZK=0,15 PLN).

Budżet programu zasilany jest z systemu ETS a program obsługiwany jest przez odpowiednik polskiego NFOŚiGW.

Więcej informacji na stronie programu http://www.novazelenausporam.cz/.

Słowacja

Instrument jest na poziomie zaawansowanego projektowania a jego forma to dotacja w wys. 30% i pożyczka dla osób najuboższych.

Przewidywany budżet to 30 mln Euro rocznie.

Maksymalnie będzie można uzyskać dopłaty w wys. 6 tys. Euro.

Mechanizmem pożyczkowym ma zarządzać instytucja publiczna, więc wymagania wobec pożyczkobiorcy nie będą tak wysokie jak w przypadku banków prywatnych.

Wcześniej np. w roku 2013 funkcjonował na Słowacji system umożliwiający właścicielowi domu uzyskanie preferencyjnego kredytu z 0% odsetkami na renowacja domu jednorodzinnego od Krajowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa (Štátny fond rozvoja bývania).

15-letnie kredyt mógł pokryć do 80% kosztów związanych z renowacją jego a maksymalna wysokość to 50 EUR/m2 ocieplanej powierzchni (ściany, okna, dach). Warunkiem uzyskanie kredytu było by dom wybudowany został przed rokiem 1989.

Za kwalifikowalne uznano projekty, w ramach których redukcja zapotrzebowania energii na cele grzewcze wynosiła co najmniej 20% wartości sprzed izolacji (konieczne było przeprowadzenie oceny energetycznej budynku).

http://www.siea.sk/letaky/c-5317/zateplovanie-a-vymena-okien-v-rodinnych-domoch/